Tko su državni službenici

Zanimljivosti

Tko su državni službenici

Tko su državni službenici?

Državna, kao i javna služba je zajednički naziv za djelatnost koju će u državi, jedinici lokalne i regionalne uprave kao i samouprave obavljati državne i javne poslove. Osobe koje obavljaju navedene poslove ili djelatnosti nazivaju se državni službenici. U pravilu, u ove poslove ne pripadaju vojni poslovi, što se može vidjeti u raznim zemljama gdje oni pripadaju u civilnu službu. Potrebno je naglasiti kako su se poslovi i način postajanja državnim službenikom mijenjali kroz povijest.

Navedeni službenici se razlikuju u raznim državama, i to ovisno o političkom sustavu te zakonima. Često se postavlja pitanje da li javni i državni službenici obavljaju iste poslove? Javni službenici će raditi u raznim javnim službama (Zdravstvo, školstvo, socijalne ustanove). Državni službenik će raditi u državnoj službi prema Zakonu o državnim službenicima.

I jedni i drugi će poslovati pod zakonom, kodeksima, zakonom o plaćama, uredbama o koeficijentima, kolektivnim ugovorima. Važno je spomenuti i funkcionare, koji se imenuju prema trenutnoj izvršnoj vlasti i koji obavljaju političke funkcije. Javni funkcionari također se nazivaju i birokratima, koji rade prema stručnim kriterijima. Osobe koje su se zaposlile u državnoj upravi i obavljaju tehničke poslove nazivamo javnim namještenicima.

Državni službenici i namještenici

Mnogi smatraju kako su državni službenici te namještenici isti, no to nije istina. Glavna razlika je u zapošljavanju službenika prema posebnom zakonu, što omogućuje sigurnije i zaštićenije radno mjesto. Državni službenici su osobe koje će kao redovno zanimanje obavljati poslove iz djelokruga koji je utemeljen uz pomoć Ustava, zakona i drugih propisa koji su doneseni temeljem zakona. Oni su također osobe koje obavljaju informatičke poslove, opće te administrativne poslove, planske poslove, materijalno financijske te računovodstvene poslove i poslove koji pripadaju u opisu navedenih.

Namještenici su s druge strane osobe koje će obavljati pomoćno tehničke te ostale poslove koji se moraju odraditi radi pravodobnog te kvalitetnog obavljanja poslova u krugu državnih tijela. Ravnopravni radni odnos između države te državnih službenika i namještenika te jedinstvena pravila koja će regulirati prijam u državnu službu uređena su prema Zakonu o državnim službenicima. Navedeni zakon moguće je pronaći i pročitati na službenoj web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.

Koja prava, obveze i odgovornosti imaju državni službenici?

Sva prava, obveze kao i odgovornosti državnih službenika uređivat će se prema zakonu na temelju zakona prema donesenim propisima. Zakon o državnim službenicima temeljit će se na propisu s kojim se regulira status svih državnih službenika. Ovaj zakon tako regulira i temeljne institute službeničkog sustava, koji su ipak detaljnije uređeni prema uredbama koje je donijela Vlada Republike Hrvatske, te drugim propisima. Kod pitanja koja nisu uređena prema navedenom zakonu primjenjivat će se opći propis o radu.

Sva prava, obveze i odgovornosti namještenika primjenjivat će se prema općem propisu o radu, te prema skladu sa sklopljenim ugovorom ako Zakonom nije doneseno drugačije. Samu klasifikaciju radnih mjesta te plaću namještenika određivat će uredba Vlade RH prema članku o državnim službenicima.

Državni službenici će odgovarati za bilo kakvu povredu svoje službene dužnosti ako se provjereni poslovi ne obavljaju na svjestan način, stručno ili prema predviđenim rokovima, ako se službenik ne pridržava Ustava/zakona/propisa/pravila. Državni službenici mogu napraviti lake ili teške povrede svoje dužnosti: Lake povrede se odlučuju prema čelniku tijela, osim kao nije drugačije određeno. Teške povrede se ustanovljuju na službeničkom sudu.

Tagovi: