Što je javna nabava

Što je javna nabava

Što je javna nabava, zakonom regulirana državna opskrba

Zbog mita, korupcije i svih drugih mogućih zloupotreba državnog novca, u većini država u svijetu javna nabava se pravno regulira, nadzire i kontrolira. Što je javna nabava, zakonom regulirana državna opskrba u prometu roba i usluga za javne potrebe državnih institucija, lokalne uprave i drugih državnih tijela. Zakon o javnoj nabavi se može razlikovati od države do države, ali uvijek mu je zadaća da spriječi bilo kakvu protekciju na lokalnoj razini, ali i šire.

Načela o slobodnom kretanju roba, slobodnom pružanju usluga, tržišnog natjecanja, jednakog tretmana svih ponuđača, zabrane diskriminacije, razmjernosti i transparentnosti u svojoj biti opisuju što je javna nabava i kako se ona treba odvijati. Zakon o javnoj nabavi propisuje kako treba provoditi javnu nabavu, a državna komisija za kontrolu javne nabave nadzire i kontrolira da li se postupci javne nabave obavljaju preko natječaja u skladu sa tim zakonom. Ista komisija rješava i žalbe u upravnim postupcima, ali se oštećene strane mogu obratiti i nadležnom sudu.

Što zakon propisuje, što je javna nabava

Iznad kojeg novčanog praga se mora provoditi transparentna javna nabava i što doista mora biti javno i transparentno određuje zakonodavac. Što zakon propisuje, što je javna nabava, tko je naručitelj roba ili usluga, oblik javnog natječaja i njegovo trajanje, osiguravanje konkurentnosti ponuda i poštenog nadmetanja ponuđača i sudjelovanje maksimalnog broja ponuđača, sve to mora biti obuhvaćeno zakonom o javnoj nabavi. Pri tome natječaji uključuju sve zaključene ugovore u Europskoj uniji i ugovore izvan Europske unije.

Što je javna nabava, to je na neki način zajednički nazivnik za sveukupnu državnu gospodarsku politiku na kojoj počiva ekonomski razvoj i rast jedne države. Ako građani nabavljaju robe i usluge na slobodnom tržištu, logično je da i države tako postupaju, ali ta nabava je u interesu javnosti, odvija se pod budnim okom javnosti i potrebni su zakoni koji će s jedne strane štititi javne i državne interese i spriječiti rasipanje državnog novca, koji jest državni, ali je prikupljen od građana.

Što je javna nabava, ukratko skup pravila po kojima se smije trošiti državni novac

Ako je zadaća demokratske države da osigura svojim državljanima najbolje moguće uvjete za dobar život i ako građani državi daju novac za to, onda je to javni novac, namijenjen za javne potrebe i ne bi smio biti utrošen za nijednu i ničiju privatnu potrebu. Što je javna nabava, ukratko skup pravila po kojima se smije trošiti državni novac na opću dobrobit i sveopći gospodarski razvoj države, koja rezultatima mora pokazati koliko je sposobna gospodariti onim što ima.

Što je javna nabava, ona je gospodarski faktor koji itekako može utjecati na ekonomska kretanja na tržištu roba i usluga, a privatni poduzetnici su itekako zainteresirani za natječaje javne nabave, imati državu za partnera u poslovanju je stvar prestiža. Zato je javna nabava osjetljivo područje koje treba zakonom regulirati, nadzirati i kontrolirati u cilju sprječavanja mita i korupcije. Nekada su se javni natječaji za javnu nabavu posebno oglašavali, danas javna nabava ima vlastitu e-platformu za javne natječaje.


Tagovi: