Kako napraviti aneks ugovora

Zanimljivosti

Kako napraviti aneks ugovora

Aneks ugovora je dodatni pravni dokument postojećem ugovoru

Kada neki pravni ugovor treba izmijeniti ili nadopuniti i ako su sve strane u ugovoru s tim suglasne, ne radi se novi ugovor, nego se nova prava, obveze i izmjene definiraju aneksom. Dakle, aneks ugovora je dodatni pravni dokument postojećem dokumentu koji će napraviti vaš odvjetnik da bi pravno stanje vaše nove situacije bilo u skladu sa zakonom. Obično se aneksom mijenjaju samo neki dijelovi postojećeg ugovora i moraju biti u skladu sa zakonom i vašim novim potrebama.

Aneks ugovora mora sadržavati imena i prezimena svih ugovornih strana, njihove adrese i suglasnosti, detalno opisane promjene u temeljnom ugovor, datum stupanja na snagu promjena, pravne posljedice tih promjena, pravne lijekove i vlastoručne potpise svih strana obuhvaćenih temeljnim ugovorom i aneksom. Aneksi su važni dokumenti i moraju se napraviti u duhu zakona i pravde. Da bi promjene temeljnog ugovora bile pravno važeće moraju se napraviti na pravedan i zakonit način i moraju biti provedive ili izvršive.

Aneks ugovora sadrži izmjene, dopune, ispravke i nove stavke

Temeljni ili osnovni ugovor u pravnom smislu treba mijenjati kada se promijene uvjeti ugovorenih prava i obveza, kada je potrebno produžiti ugovor jer je ugovoreni rok istekao, kada se pojave novi momenti koji tim ugovorom nisu obuhvaćeni ili kada treba ispraviti neke pogreške koje su se potkrale ili su ih stranke previdjele. Dakle, aneks ugovora sadrži izmjene, dopune, ispravke i nove stavke i sve to treba biti vrlo jasno, detaljno i zakonito napraviti da pokriva nove potrebe.

Aneks ugovora se prilaže starom ugovoru i mijenja, taksativno nabrojane stavke ili članke iz starog ugovora u nove, pravno jasno formulirane i definirane stavke. Ta prilagodba osnovnog ugovora novim potrebama svih uključenih strana koji put traži pravno savjetovanje, naročito ako se uključene strane ne mogu usuglasiti oko izmjena osnovnog ugovora. Aneks je jednako važeći pravni dokument kao i osnovni ugovor zato treba biti vrlo jasno i precizno napravljen i međusobna suglasnost ugovornih strana je nužna, što dokazuju i svojim potpisima.

Aneks ugovora se može primijeniti na sve vrste pravnih ugovora

Poslovne, kupoprodajne i druge ugovore katkada radimo u brzini i mnogo toga previdimo. Na svu sreću, aneks ugovora se može primijeniti na sve vrste pravnih ugovora, bili oni kupoprodajni, ugovori o poslovnom partnerstvu, ugovori o uzdržavanju, ugovori o radu ili bilo koja druga vrsta ugovora. Glavna svrha svakog aneksa ugovora je prilagodba postojećeg ugovora novim uvjetima u interesu svih uključenih strana, bilo da uklanja nepotrebne pravne stavke iz postojećeg ugovora ili dodaje neke nove pravne uvjete.

Aneks ugovora o radu ili djelu se najčešće odnosi na promjenu financijskih uvjeta ili novo definiranje trajanja ugovora, koje obično definira produženje postojećeg ugovora. Ugovori koji definiraju sporove među strankama se također često mijenjaju i redefiniraju jer su se promijenili uvjeti od vremena sklapanja ugovora i te promjene je moguće definiratii aneksom ugovoru. Trgovačiki ugovori na nestabilnom tržištu su podložni stalnim promjenama, pa su strake u osnovnom ugovoru često u situaciji praviti anekse već postojećim ugovorima.

Tagovi: