Energičan ili energićan?

Pravopis

Energičan ili energićan?

Energičan ili energićan – pitanje koje muči mnoge ljude koji se bave hrvatskim jezikom ili ga koriste u svakodnevnoj komunikaciji. Ovo je samo jedan od primjera kako se dvojbe u pisanju mogu javiti, a ako niste sigurni kako se neka riječ piše, nije loše provjeriti i upotrijebiti pravilno.

Pridjev energičan označava nešto što posjeduje energiju, odnosno karakterizira se živahnošću, vitalnošću i dinamičnošću. Može se primijeniti na osobe, ali i na situacije, aktivnosti ili događaje. Primjerice, možemo reći da je neka osoba vrlo energična, da je koncert bio vrlo energičan ili da je sastanak prošao vrlo energično.

Kao i kod mnogih drugih riječi, dvojbe u pisanju mogu nastati zbog različitih varijanti izgovora istog glasa. U ovom slučaju, radi se o glasovima /č/ i /ć/, koji se u hrvatskom jeziku često zamjenjuju ili nepravilno koriste.

Međutim, u slučaju pridjeva energičan, pravilno je pisati ga s glasom /č/, odnosno energičan.

U hrvatskom standardnom jeziku postoji niz pravopisnih pravila koja jasno propisuju kako se određene riječi pišu. Međutim, iako su pravila jasna, nije uvijek lako sjetiti se svih pravila ili provjeriti ih u svakoj situaciji. Zato postoji niz rječnika, pravopisnih priručnika i drugih izvora koji mogu pomoći u rješavanju ovakvih dvojbi.

U svakom slučaju, važno je imati na umu da pravilno pisanje riječi nije samo pitanje gramatičke ispravnosti, već i pitanje jasnoće i razumljivosti. Kada koristimo pravilno napisanu riječ, olakšavamo komunikaciju i izbjegavamo moguće nesporazume. Stoga, ako niste sigurni kako se neka riječ piše, uvijek je bolje provjeriti i upotrijebiti pravilno.