Što je trauma

Što je trauma

Što je trauma

Trauma u medicini predstavlja svaku povredu, ozljedu, oštećenje organizma koje može djelovati kao fizičko oštećenje, ali i kao psihičko oštećenje organizma. Fizičke traume nastaju kao oštećenja tijela ili dijelova tijela uzrokovane vanjskim utjecajima kao što su nesreće, povrede na radu sa strojevima, te bilo koji drugi uzrok koji može dovesti do fizičkog oštećenja organizma.

S druge strane psihološke traume su mentalno i emocionalno oštećenje, uznemirenost koje može imati dugoročne i teške posljedice koje se za razliku od nekih fizičkih trauma teško ili nikako ne mogu popraviti. Svaki je čovjek individua za sebe i na različite načine reagira na određene događaje koje se događaju. Sve ovisi o kapacitetu osobe koliko može podnijeti opterećenost svojim mentalnim sklopom i nadvladati situaciju.

Kada su psihološke traume u pitanju nije sramota potražiti pomoć od stručnih osoba i stručnih udruga koje su upravo bave određenim traumatiziranim događajima i koji vam mogu pomoći da savladate posljedice traume koje su se dogodile izvan vaše kontrole.

Trauma vrste

Osim prve osnovne podjele na fizičku i psihičku traumu, traume se mogu podijeliti i prema intenzitetu nastanka, odnosno trajanja kao jednokratne, kao događaji koji traju, te kao niz događaja. Kod psihičkih trauma treba imati na umu da one utječu na ljudski organizam u obliku emocija, duhovnosti, socijalnog ponašanja, te kognitivnih funkcija.

Emotivni osjećaji upućuju na to kakve će osjećaje osoba pokazivati u trenutku traume ali i nakon nje, da li će osjećati strah, ljutnju, krivnju, sram pa čak i duševnu bol. Utjecaj na kognitivne sposobnosti mogu biti na mogućnost prosudbe i slaganja misli, te njihovog procesuiranja u periodu traumatiziranja. Duševno stanje osobe itekako je važno jer to je način kako svaka osoba doživljava stvarnost, kako razumije život, društvo i svijet oko sebe. Društveni odnosi sa okolinom, bližom i daljnjom, odnosi sa obitelji, partnerom, djecom roditelji, a kolegama na poslu, strancima na ulici ili trgovini također mogu biti poremećeni jer će trauma osobu otuđiti od društva i osoba će se nastojati izolirati kako bi imala što manje društvenih kontakata.

Intenziteti trauma

Svaka trauma ima svoj intenzitet, duljinu trajanja, moguće ponavljanje, te sve to utječe na posljedice koje se mogu javiti nakon, ali i za vrijeme trajanja traume naročito onih trauma koje su u kontinuitetu.

Direktne traume su one koje su osobe osjetile osobno bez obzira da li je osoba bila žrtva ili je vidjela da se nešto strašno događa nekom drugom. Indirekte traume su one koje se nisu dogodile direktno osobi, ali su te traume posredno utjecale na život i taj događaj je imao veliki utjecaj i donio promjene koje su djelovale traumatski.

One traume koje se dogode jednom nazivaju se akutne traume, a ponekad su vrlo intenzivne i jake da mogu poremetiti više nego kronične traume koje traju u kontinuitetu kao što je opetovano zlostavljanje, nasilje, zanemarivanje, ponavljajuće loše dijagnoze, gubitak nekoliko bliskih osoba. Skrivene su traume one koje zapravo pogađaju društvo ili vašu širu okolinu, pa time utječu i na vas. Složene traume su obično traume koje su se dogodile u prošlosti, pa su bile potisnute, te su se uz neki poticaj ponovo pojavile kasnije u životu.


Tagovi: