Značenje i porijeklo prezimena REŠ

REŠ - značenje i porijeklo prezimena

Prezime REŠ spada među manje zastupljena prezimena u Hrvatskoj. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2011. godini u Hrvatskoj je bilo samo 41 nositelj prezimena REŠ.

Prezime se pojavljuje u slavenskim zemljama, uključujući Hrvatsku, Srbiju i Sloveniju.Prema etimološkom rječniku, prezime REŠ vjerojatno potječe od imena RIHT, koje se sastoji od slavenskih riječi "ri" što znači mir i "ht" što znači biti. Prema tome, ime RIHT znači "onaj koji je miran".

Ovo ime je tijekom vremena prešlo u prezime REŠ.Zanimljivo je da prezime REŠ nije uobičajeno u Hrvatskoj, ali se često pojavljuje u Srbiji. Prezime je posebno zastupljeno u Vojvodini, gdje živi velik broj Hrvata sa srpskom nacionalnom pripadnosti. Prema nekim izvorima, prezime REŠ je u Vojvodini nastalo kao posljedica kontaktiranja Hrvata i Srba, odnosno miješanja njihovih kultura.U Hrvatskoj, prezime REŠ se često javlja u okolici Koprivnice i Podravskog Podgajca, gdje je moguće pratiti njegovo porijeklo do kraja 18.

stoljeća. Prema jednoj teoriji, prezime je došlo iz Mađarske, od imena Reszegi, a kasnije se preobrazilo u REŠ.U moderno doba, prezime REŠ se rijetko javlja u Hrvatskoj, ali se još uvijek može pronaći među manjim skupinama ljudi u Podravini i drugim dijelovima Hrvatske. Unatoč tome, prezime ima svoju bogatu povijest i zanimljivo porijeklo, koje svjedoči o kulturnim interakcijama i prijenosu imena kroz generacije.