Značenje i porijeklo prezimena PETROŠIĆ

Značenje prezimena PETROŠIĆ: Odakle potječe?

Prezime Petrošić je jedno od mnogobrojnih prezimena u Hrvatskoj. Ime Petrošić sastoji se od dva dijela: "Petro" i "šić". Petro je ime koje dolazi od grčke riječi "petros", što znači stijena ili kamen.

Šić je sufiks koji se često koristi u prezimenima u Dalmaciji i označava pripadnost nekom mjestu ili kraju.Prema nekim izvorima, prezime Petrošić potječe iz Dalmacije, točnije iz područja oko grada Šibenika. Prezime se prvi put spominje u 17.

stoljeću, a najviše ga ima u Šibeniku, Zadru, Splitu i okolici.Postoje različite teorije o tome kako je prezime Petrošić nastalo. Jedna od njih kaže da su se ljudi koji su nosili to prezime bavili klesanjem kamena ili gradnjom kamenih zgrada, pa je prezime Petrošić nastalo kao opis njihova zanimanja.

Druga teorija kaže da su se ljudi koji su nosili prezime Petrošić bavili ribarenjem ili pomorstvom, pa je Petrošić zapravo skraćena verzija prezimena Petronavić, Petrolinić ili nekog drugog prezimena koje je bilo u vezi s morem.U svakom slučaju, prezime Petrošić je danas prilično rašireno u Hrvatskoj i ima mnogo različitih obitelji koje ga nose. Mnogi se ljudi koji nose to prezime ponose svojim porijeklom i tradicijom koja stoji iza njihovog imena.