Sivlji ili siviji?

Sivlji ili siviji?

Sivlji ili siviji - ovo je jedno od čestih pitanja koje mnogi postavljaju kada se radi o tvorbi komparativa pridjeva siv. Kako bi se precizno odgovorilo na ovo pitanje, potrebno je razmotriti nekoliko aspekata.Prije svega, treba istaći da je riječ o komparativu pridjeva siv, što znači da se upotrebljava u usporedbi sa nečim drugim. U tvorbi komparativa pridjeva siv, dodaje se nastavak -ji. Međutim, u nekim slučajevima dolazi do jotacije epenteza, što znači da se umetne suglasnik "l" kako bi se olakšalo izgovaranje riječi. Na taj način se dobija oblik sivlji umjesto siviji.Dakle, pravilno je pisati sivlji, a ne siviji.

Ovaj oblik pridjeva se koristi kada se želi uporediti nešto što je sivo sa nečim drugim. Primjerice, možemo reći da je nebo sivlje od olovke ili da je kamen sivlji od oblaka.Kada se radi o deklinaciji, pridjev sivlji se pojavljuje u svim padežima jednine i množine. Na primjer, možemo reći da je sivlja mačka ležala na sivom krevetu ili da su sivljim bojama obojene zidove.Ukratko, pravilno je pisati sivlji, a ne siviji kada se radi o tvorbi komparativa pridjeva siv. Ovaj oblik se koristi u usporedbi sa nečim drugim i pojavljuje se u svim padežima jednine i množine. Bez obzira na to da li razmišljate o bojama, prirodi ili nekom drugom aspektu, pravilno korištenje pridjeva sivlji će učiniti vaše izražavanje preciznijim i razumljivijim.