Namjeravati ili namijeravati?

Pravopis

Namjeravati ili namijeravati?

Pitanje pravilnog pisanja glagola namjeravati ili namijeravati nije rijetko među govornicima hrvatskog jezika. Iako se radi o istom glagolu, razlika je u naglasku.

Nesvršeni glagol u značenju ‘kaniti, htjeti, imati namjeru’ naglašen je dugouzlaznim naglaskom. Stoga je pravilno pisati namjeravati, a ne namijeravati.

Namjeravati se često koristi u svakodnevnom govoru i pišu ga svi govornici hrvatskog jezika. Primjeri upotrebe ovog glagola su: namjeravam otići na put, namjeravaju graditi kuću, namjeravamo organizirati zabavu.

Glagol se koristi u svim vremenima i osobama, pa tako imamo: ja namjeravam, ti namjeravaš, on/ona/ono namjerava, mi namjeravamo, vi namjeravate, oni/one/ona namjeravaju.

Osim glagola, postoji i pridjev namjeran koji se koristi u značenju ‘koji ima namjeru, koji je odlučio nešto učiniti’. Primjeri upotrebe su: bio je namjeran otići na fakultet, namjeran je kupiti novi automobil, namjeran sam posjetiti roditelje.

Također, postoji i prilog namjerno koji se koristi u značenju ‘svjesno, s namjerom’.

Primjeri upotrebe su: namjerno sam zaboravio donijeti novac, namjerno su zanemarili moj prijedlog, namjerno sam kasnio na sastanak.

Kada je riječ o glagolu namjeriti, on se odnosi na završeni glagol koji znači ‘planirati, odrediti, usmjeriti’. Primjeri upotrebe su: namjeravam te pozvati na kavu, namjeravaju izgraditi novi most, namjeravaš li se prijaviti na taj tečaj? Glagol namjeriti se koristi u svim vremenima i osobama, pa tako imamo: ja namjerim, ti namjeriš, on/ona/ono namjeri, mi namjerimo, vi namjerite, oni/one/ona namjere.

Ukratko, pravilno je pisati namjeravati, namjeran, namjerno, namjeriti. Ovaj glagol se često koristi u svakodnevnom govoru i pišu ga svi govornici hrvatskog jezika. Stoga, ako se još uvijek dvoumite kako se piše ovaj glagol, sada znate da je pravilno namjeravati.