Što je molekula

Znanost

Što je molekula

Što je molekula u prirodi

Molekula u sebi sadrži sva kemijska svojstva tvari iz koje je uzeta, ona je najmanja čestica sastavljena od istih ili različitih atoma, neutralna, bez električnog naboja. Što je molekula najmanja čestica neke tvari koja se ne može dijeliti dalje bez da joj se promijene svojstva, znači ne može se dijeliti na atome bez da se promijeni kemijski sastav i svojstva te tvari.

Sam naziv molekula je latinskog porijekla i sastoji se od dvije riječi koje označavaju gravitaciju i malu masu. Atome na okupu u molekuli drže kemijske veze, a o broju, vrsti i rasporedu atoma u jednoj molekula ovisi njezina relativna masa. Što je molekula je vidljivo i iz molekularne formule koja pokazuje koji atomi i u kojem omjeru tvore tu molekulu. Kemijska formula pokazuje prostorni smještaj atoma u molekuli, a molekularna formula pokazuje koji atomi i u kojem omjeru čine molekulu. Veličina molekule ovisi o broju, vrsti i rasporedu atoma.

Što je molekula, kvalitativne i kvantitativne osobine

I samo dva atoma mogu činiti molekulu ako je kemijska veza među njima dovoljno jaka da zajedno čine jednu jedinku jedinstvenih kvaliteta. Organska kemija, a dijelom i anorganska se ne mogu ni proučavati ni razvijati bez znanja o molekulama, a proučavaju ih i fizikalna kemija, kvantna kemija, biokemija. Što je molekula, kvalitativne i kvantitativne osobine, s tim da kvalitativni opis govori kakvi atomi su u sastavu molekule, a kvantitativni pokazuje koliko ih je.

Molekularna formula vode H2O jasno pokazuje da se molekula vode sastoji od dva atoma vodika i jednog atoma kisika, a njihova kemijska veza čini kvalitetu molekule vode koja ima oblik kuglice. Kemijske formule se sastoje od simbola i brojeva koje možemo naći u periodnom sustavu kemijskih elemenata. Što je molekula je vidljivo odmah iz same kemijske formule, ali ako želimo saznati kovalentne veze kod složenijih molekula, treba nam strukturna kemijska formula koja grafički prikazuje te veze.

Što je molekula, najmanja čestica tvari koja opisuje kemijska svojstva te tvari

Sastav i struktura molekula svih poznatih tvari su u samim temeljima kemije i kemijskih pretvorbi i reakcija i svih drugih kemijskih procesa, a molekularna biologija se bavi proučavanjem molekularnih interakcija na staničnoj razini, a preklapa sa biokemijom i genetikom. Što je molekula, najmanja čestica tvari koja opisuje kemijska svojstva te tvari, do 1811 godine ljudi su se bavili alkemijom (pretvorbom neplemenitih metala u zlato i potragom za eliksirom života), ali je talijanski fizičar i kemičar A. Avogadro spoznao što je molekula, iako je pitanja o molekuli postavljao jo Demokrit u staroj Grčkoj.

Prava razlika između anatoma i molekula je otkrivena tek 50 godina kasnije, a otkrio ju je drugi Talijan, kemičar S. Cannizzaro. Može se reći da je tek znanje o molekulama i atomima postavilo prave temelje za razvoj moderne kemije i njezinih srodnih znanosti, barem onih koji bez molekularnih znanja ne mogu razvijati niti potvrđivati svoje teorije, a ni provoditi pokuse.

Tagovi: