Dali je poslodavac dužan dati platnu listu

Zanimljivosti

Dali je poslodavac dužan dati platnu listu

Što je platna lista?

Vijest o puštanju plaće je zasigurno mnogima najljepša vijest u mjesecu na poslu. Kod obračuna plaće, nadoknade plaće i otpremnine, svaki poslodavac je obavezan svojim radnicima uručiti obračun plaće na kojemu je vidljivo na koji načinje utvrđena sama svota plaće i njene naknade ili otpremnine. IP1 obrazac je platna lista koja je vidljiva za isplaćenu plaću na kojoj svaki poslodavac mora iskazati sve elemente u obračunu podataka sa strane zaposlenika i poslodavca. Koji su rokovi i obaveze pri slanju platne liste?

Kod obračuna plaće, naknade plaće ili same otpremnine, poslodavac je dužan najkasnije u roku 15 dana od same isplate uručiti svome radniku obračun na kojemu je vidljiva svota plaće ili možda otpremnine. Ako poslodavac na dan dospjelosti plaće ne isplati istu, kao i naknadu ili otpremninu, on je obavezan do kraja istog mjeseca priložiti obračun iznosa radniku koji sadrži iznos koji je dužan isplatiti. Pri samome ispostavljanju platnih lista, poslodavac mora voditi brigu o tome da je NP1 obrazac sama izvršna ispravka, dok je IP1 obrazac koji sadrži podatke koji radnicima daje uvid o načinu obračunavanja plaće i javnih davanja. Platna lista je dokaz o isplaćenoj plaći, dokaz koji vam služi za moj posao, moja isplata.

Što sadrži platna lista?

Svaka platna lista mora sadržavati sljedeće: Podatke o poslodavcu. Kod pravne osobe ona mora sadržavati ime tvrtke, njeno sjedište, OIB i IBAN broj računa. Kod fizičke osobe ona mora sadržavati ime i prezime osobe, OIB i IBAN broj računa. Potrebni su osnovni podaci o radniku, informacije o razdoblju, točnije mjesecu isplate ili naknade plaće. Podaci o ostvarenim satima koji su provedeni u radu i druge podatke koji su bitni za svotu plaće. Podaci o javnim davanjima kao doprinosi iz plaće kao i porez na dohodak uz sami prirez.

Potrebni su podaci o ostalim primicima koji se povezuju uz satnicu rada, podaci o neto plaći, podaci o doprinosima na istu plaću. S druge strane važno je naglasiti kako sami poslodavac nije obvezan u obračunu plaće navoditi obvezujuće podatke koji su relevantni za rad noću, rad blagdanima ili ako postoji prekovremeni rad. Navedeno se ne mora iskazivati u IP1 obrascu. Da li se platna lista mora čuvati kada se ona zaprimi? Odgovor je da. Poželjno je da čuvate platnu listu jer je ona svojevrsni dokument i dokaz.

Za što služi platna lista?

Svaka naša plaća je dokument računovodstvene prirode, ona je pravno valjana i omjer njene isplate je utvrđen između poslodavca i posloprimca. Platna lista mora sadržavati porezne podatke tvrtke, kao i podatke radnika koji će ju primiti. Kao takva, platna lista se zapravo može opisati kao faktura plaćanja, zato ona mora sadržavati osnovnu plaću koju zaposlenik dobiva kao i njene dobitke i odbitke. Na taj iznos se mogu nadodati određeni dodaci kao staž, rang u firmi, obuka, rizik na poslu, prekovremeni rad, bonuse za postignute ciljeve.

Sav zbroj navedenih stavki se rezultira u krajnjoj bruto plaći samog radnika. Koja je razlika između bruto i neto plaće? Bruto plaća je iznos u kojemu se obračunava mirovinsko, porez i prirez. Dok je neto plaća vaš zarađeni novac u konačnici koji vi primate na račun. Na platnoj listi možemo vidjeti sve navedeno, od bruta, do bruta 2 do neto plaće koja sjeda na naš račun. U brojkama to možemo pokazati na sljedeći način. Ako vam je plaća 5.500 kuna, vaša neto plaća poslodavca košta 9.000 kuna. Gledajući u omjeru 60% dobivate vi, 40% država, a sav trošak plaća poslodavac.

Tagovi: