Kako odjaviti osobu sa svoje adrese

Kako odjaviti osobu sa svoje adrese

Kako se radi odjava osobe sa vlastite adrese?

Mjesto stalnog prebivališta ili privremenog boravišta definirano je prema zakonu. Prebivalištem se smatra mjesto te adresa u RH gdje se određena osoba trajno nastanila kako bi ostvarila svoja prava i prava koja su povezana za životne interese. Boravište je mjesto te adresa u RH gdje određena osoba privremeno boravi, no na njoj ne živi trajno. Boravište je potrebno prijaviti ako ste na određenom mjestu dulje od 3 mjeseca. Često je za prijavu i odjavu na prebivalište i boravište potreban pristanak osobe na koju se nekretnina vodi.

Kako se radi odjava osobe s vlastite adrese? Zahtjev za samu prijavu ili odjavu ponosi se u nadležnoj policijskoj upravi ili najbližoj postaji prema stanovanju. Odjavu može učiniti vlasnik nekretnine ili osoba koja se želi odjaviti. Odjava osobe radi se u policijskoj upravi/postaji gdje je potrebno ispuniti određene obrasce koji potvrđuju da odjavljena osoba više ne stanuje na adresi s koje se odjavljuje. Nije potrebno naglašavati razloge odjave.

Odjava osobe i prijava osobe

Proces prijavljivanja i odjavljivanja je gotovo isti. Odjava osobe može se napraviti bez prisutnosti odjavljene osobe, dok isto ne vrijedi za prijavu. Što je sve potrebno za odjavu/prijavu? Vaša važeća osobna iskaznica, popunjeni obrazac prijave novog prebivališta, potpisana izjava s kojom osoba potvrđuje da se nastanila u mjestu/na adresi na kojoj želi prijavu prebivališta. Ako niste vlasnik nekretnine na koju se prijavljujete ili s koje odjavljujete osobu, tada je potrebno sljedeće:

Suglasnost vlasnika/suvlasnika koja je ovjerena kod javnog bilježnika. Suglasnost osoba može dati i pred službenom osobu na šalteru policijske uprave ili postaje, kao i preko sustava e-građani. Ukoliko se radi o situaciji gdje ste podstanar, tada se prilaže ugovor o najmu koji je prethodno ovjeren kod javnog bilježnika. Odjava osobe s adrese je jednostavniji proces od prijave. Sve što vam je potrebno za odjavu je skupiti potrebnu dokumentaciju koja je navedena na službenoj stranici MUP-a i osobno otići u nadležnu policijsku upravu ili postaju. Odjavu je moguće napraviti i putem mail-a.

Odjava osobe i prekršajna odgovornost

Novčanom kaznom od 65.24€ do 652.43€ kaznit će se sljedeće osobe: Osobe koje nisu u propisanom roku prijavile novo prebivalište ili boravište, kao i osobe koje su se iselile iz RH i nisu odjavile prebivalište ili isto produžile. Osobe koje napuštaju prebivalište u RH na rok od godinu dana i o tome ne obavijeste nadležno tijelo. Osobe koje su prilikom odjave ili prijave prebivališta/boravišta dale netočne informacije. Osobe koje su prilikom prijave prebivališta/boravišta dale lažne izjave o mjestu stanovanja.

Osobe koje su na korištenje dale stan drugoj osobi bez prethodnog traženja prijave. Navedenom novčanom kaznom kažnjavaju se pravne osobe, fizičke osobe ili obrtnici koji ne poštuju zakon. Kao što je navedeno, odjava osobe sa vlastite adrese ne zahtijeva proces kao i prijava. Dužni se otići u nadležnu policijsku upravu /postaju i zatražiti odjavu. Odjava osobe se ne preispituje, no kažnjavaju se lažne izjave. U slučaju da je određena osoba odjavljena bez znanja, tada odjavljena osoba može zatražiti pravni savjet i uložiti žalbu.


Tagovi: