Izvanredni otkaz – što je i kada je opravdan

Izvanredni otkaz - što je i kada je opravdan

Što je izvanredni otkaz ugovora o radu

Poslodavac i radnik mogu ugovor o radu koji je zasnovan na određeno ili neodređeno vrijeme izvanredno otkazati. Otkaz ugovora o radu može biti redoviti i izvanredan. Za izvanredni otkaz ugovora o radu važno je da moraju postojati određeni uvjeti, odnosno da postoje opravdani razlozi i rok u kojem se može otkazati izvanredno ugovor o radu. U tom slučaju ako su nastupile takve izvanredne okolnosti za prestanak radnog odnosa, potrebno je dokazati da postoji opravdani razlog za otkaz. Kod izvanrednog otkaza ugovora o radu ni poslodavac ni radnik nemaju obvezu poštovati otkazni rok, odnosno isključuju se propisani ili ugovoreni otkazni rokovi. Npr. ukoliko vam je otkazan ugovor o radu te su postojali razlozi za izvanredno otkazivanje radnog odnosa, u tom slučaju ne postoji obveza odrađivanja otkaznog roka.

Poslodavac ili radnik moraju u daljnjem postupku dokazati da postoje opravdani razlog ili razlozi za izvanredno otkazivanje radnog odnosa, a značajno je da se otkaz može dati samo u roku od 15 dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se otkaz temelji odnosno zbog čega nastavak radnog odnosa nije moguć. Rok od 15 dana koji se odnosi od dana saznanja za razlog otkaza ukoliko otkaz daje poslodavac, počinje teći od dana kada je za odlučnu činjenicu saznala osoba ovlaštena o odlučivanju i o pravima i obvezama radnog odnosa.

Radni odnos može se izvanredno otkazati ukoliko je došlo do osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili zbog neke druge osobito značajne činjenice uslijed čega bi takav otkaz bio opravdan. Otkaz radnog odnosa mora biti u pisanom obliku i propisno dostavljen strani kojoj se ugovor o radu otkazuje. Na izvanredni otkaz ugovora o radu može se uložiti prigovor, s pravom na obranu, i zahtijevati preispitivanje odluke o otkazu. Ukoliko se ne dobije odgovor na takav prigovor može se u daljnjem roku od 15 dana podnijeti tužba pred nadležnim sudom.

Razlozi za izvanredni otkaz

Ugovor o radu može se izvanredno otkazati ukoliko je došlo do osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili zbog neke druge osobito značajne činjenice. Značajni su razlozi koji se u praksi (naročito sudskoj) smatraju opravdanima u takvim slučajevima i koji se mogu dokazati od strane ili poslodavca ili radnika. Najčešći razlozi za izvanredni otkaz su teška povreda radne obveze. Ne postoje unaprijed propisane moguće povrede iz radnog odnosa, ali u praksi postoje različiti primjeri.

Povreda radne obveze od strane radnika može biti npr. odbijanje izvršenja ugovorenog rada, neopravdani izostanak s posla, pronevjera novčanih sredstava poslodavca, obavljanje privatne aktivnosti sredstvima poslodavca, obavljanje poslova tijekom bolovanja kojima se otežava ozdravljenje, verbalni ili fizički napad na poslodavca, sudjelovanje u nezakonitom štrajku, odavanje poslovne tajne, neispunjavanje radne norme krivnjom radnika, odbijanje prekovremenog rada koji je zakonom dopušten, ostavljanje imovine poslodavca bez nadzora, uzastopno kašnjenje na posao ili raniji odlasci s posla. U grupu povreda radnih obveza spadaju konzumiranje alkohola ili opojnih droga na radnom mjestu, sukob radnika s drugim radnika, zatim npr. neistinito prikazivanje troškova ili sastavljanje i korištenje neistinitih izvješća na štetu poslodavca itd.

Povreda radne obveze od strane poslodavca kada je u pitanju izvanredni otkaz ugovora o radu može biti neuredno izvršavanja obveza od strane poslodavca kao npr. neisplata plaće te učestalo ili znatno kašnjenje isplate plaće, neuplaćivanje doprinosa za mirovinsko osiguranje, zatim bilo koji oblik diskriminacije ili zlostavljanja radnika, neprovođenje mjera zaštite na radu i počinjenje kaznenog djela od strane poslodavca na štetu radnika.

Izvanredni otkaz, zaštita prava, naknada štete

Prije eventualnog izvanrednog otkazivanja ugovora o radu, a koje je uvjetovano ponašanjem radnika, poslodavac treba omogućiti radniku da iznese svoju obranu. Ako radnik smatra da mu je poslodavac nezakonito izvanredno otkazao ugovor o radu, u roku od 15 dana od dostave odluke, može zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom, a prije toga je obvezan poslodavcu podnijeti zahtjev za zaštitu prava. Treba napomenuti da propuštanjem propisanih rokova radnik gubi pravo na sudsku zaštitu zbog izvanrednog otkazivanja radnog odnosa.

Ona stranka ugovora o radu koja je podnijela izvanredni otkaz ugovora o radu, ima pravo od stranke koja je kriva za otkaz potraživati naknadu štete zbog neizvršavanja ugovornih obveza. Poslodavac nije dužan radniku omogućiti otkazni rok ako je podnio prema radniku izvanredno otkazivanje radnog odnosa a za koje postoje opravdani razlozi. Nastavno na ovu činjenicu, ne mora radniku niti naknaditi plaću, niti je obvezan za isplatu otpremnine prema radniku. Ako je radnik podnio izvanredni otkaz ugovora o radu koji je uzrokovan povredom iz radnog odnosa od strane poslodavca, radnik ima pravo na naknadu za slučaj nezaposlenosti. Određenim kategorijama, kao što su trudnice, majke koje doje dijete, radnici koji koriste pravo na rodiljni dopust, roditeljski i posvojiteljski dopust, oni koji rade s polovicom punog radnog vremena itd. otkazivanje ugovora o radu definirano je posebnim uvjetima i propisima.


Tagovi: