Ugovor o zajmu je pisani dokument kojim se uređuje odnos između zajmoprimca i zajmodavca. Svrha ovog ugovora je da se definiraju prava i obveze obje strane prilikom posudbe novca. Ugovor o zajmu može