U današnje vrijeme kada se u privatnoj komunikaciji koristimo raznim aplikacijama, još uvijek je u poslovnoj komunikaciji mail vladajući oblik komunikacije koji predstavlja oblik komuniciranja sa kole