Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ČMIGOVIĆ

Prezime ČMIGOVIĆ sastoji se od dvije riječi: "čmig" i sufiksa "-ović". Sufiks "-ović" je vrlo čest u srpsko-hrvatskom jeziku i znači "pripadnik obitelji" ili "sin od". Međutim, značenje riječi "čmig"