Mutacije koje se pojavljuju na određenom genu uzrokuju cističnu fibrozu. Taj gen je zaslužan za prenošenje informacija koje uzrokuju transportiranje negativno nabijenih čestica, klorid iona koji ulaze