Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KRUŠENICKI

Prezime KRUŠENICKI ima svoje značenje koje se može povezati s riječju "kruška". Ako proučimo prezime, primijetit ćemo da se sastoji od dva dijela - "krušen" i "icki". Prvi dio, "krušen", može biti pov